Hlavní menu:

01.06.2012, autor: D. Kotašková, E. Ludačková, kategorie: Ohlasy akcí

Duch sv. vane, kam chce - mezi generacemi

Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady 18. - 20. 5.
Voda, symbol Ducha svatého - a sledujte tu duhu, zázrak, který potěší každého

A zde líčení víkendu poprvé...

Ještě jsme se stihli přihlásit včas a tak jsme se už mohli začít těšit.
Jenže ... Protože nejedem s Poláčkovými poprvé, je nám jasné, že budeme muset překonat minimálně dva tíživé momenty, z nichž první může trvat nelidsky dlouho, pokud nebudeme postupovat obezřetně.
Takticky jsme se tedy s mužem  domluvili, že akci „Nové Hrady“ ohlásíme dětem co nejpozději. Jenže nakonec jsme se stejně prořekli a s nadšeným jásotem ratolestí u nás začalo kruté období „kolikrátseještěvyspíme“, zpestřené stálým zakopáváním o dětmi zas a znovu vytahované hladově zívající kufry a batůžky.
Druhý bolestný prožitek měl být podle našeho očekávání ještě bolestnější než obvykle. Vždyť sobotní přednášku, kterou má vždycky někdo,kdo nám má co říci, a která pravidelně končí v okamžiku, kdy jsme nejslastněji ponořeni do tématu, má mít tentokrát P. Vojtěch Kodet.
Proti tomuto traumatu nás přátelé částečně ochránili zapůjčením CD s nahrávkou jiné jeho přednášky, která nám dobře posloužila jako sytý „předkrm“..Navíc jsme byli v onen vytoužený pátek po příjezdu do našeho oblíbeného kláštera moc příjemně překvapeni, když jsme shledali, že P.Kodet už je také na místě.
A tak už po večeři a uložení dětí  vznikl prostor k vzájemnému představení.
A protože téma přednášky příštího dne se mělo týkat Ducha svatého, mohl každý, kdo už svátost biřmování přijal, vyprávět,jak přijetí této svátosti prožíval.
Druhý den po společně slavené mši svaté, jakmile jsme malé děti vděčně svěřily sestřičkám připraveným zprostředkovat i těmhle hlavičkám tvořivou formou přiblížení tématu dne a větší děti animátorům, pod jejichž vedením se mohly dostatečně a přitom bezpečně vyřádit a přitom i natrénovat „živoloutkové“ představení pro zpestření odpoledního putování, jsme se my „zletilí“ znovu sešli s P. Vojtěchem, aby nám po modlitbě k hlavní postavě přednášky pomohl s její pomocí zprostředkoval poznání, že i z našeho pohledu z naší strany nedokonalé přijetí svátosti biřmování  je přijetím skutečným, protože v tomto oboustranném kroku člověka a Boha je Bůh tím, jehož Ano je dokonalé a od tohoto okamžiku v sobě máme artézskou studnu, ze které můžeme kdykoliv čerpat vodu.
Že tuto svátost můžeme obnovovat kdykoliv poprosíme: „Přijď Duchu svatý.“
Že můžeme znovu obnovovat i svátost manželství jakýmkoliv projevem lásky k partnerovi.
Že obnovování jakékoliv svátosti je důležitým prostředkem k tomu, abychom se nezačali spoléhat sami na sebe, abychom si nezakládali na svých úspěších, když se nám třeba daří dodržovat křesťanská pravidla, úkony,..
A přitom abychom pod clonou domnělých ctností sami před sebou neukrývali vlastní pýchu.
Že je velkou milostí uvědomovat si v každé oblasti /nejen při vstupu do manželství, kněžství..., ale každý den!/, že na to – na nic – ze své vlastní moci nemáme.. A ve své slabosti dovolit, aby konal On.
Že je potřeba naslouchat Bohu v druhých lidech / v partnerovi, dětech../.
K  tématu a k praktickému vyvozování důsledků pro vlastní rodinu jsme se pak ještě měli čas vrátit při vzájemném sdílení se s partnerem a ačkoliv se P.Vojtěch snažil tento muži příliš nevyhledávaný prostor ze solidarity aspoň trošku ukrátit, bylo ho vrchovatě i pro vzájemného rozhovoru lačné manželky.

Odpoledne jsme cestou prosluněným a svěžím Terezčiným údolím společně s dětmi formou her a úkolů objevovali symboly Ducha svatého - holubici, vodu, vítr a oheň. A zhmotnění těchto symbolů jsme si hamižně odnesli domů.
Potom přišel ještě prostor pro adoraci, svátost smíření, promítání filmu pro starší děti, večerní sdílení i modlitby ve skupinkách a pro ty, kteří nemuseli hlídat spící děti a ještě udrželi oči - i agape...
V neděli po mši svaté jsme každá rodina dostali od Poláčkových ještě poslední dárek, tentokrát v té nejklasičtější formě,dokonce i s mašličkou. Díky němu jsme se naučili /zase hravou formou-jak jinak/ pojmenovat všech sedm darů Ducha svatého.
A ještě prostor na rozdělení se o svá různá obohacení.
A taky prostor pro  připomínky. Ten se akci od akce ztenčuje, protože už si není co vymýšlet, a tak se teď můžeme do příště těšit snad na poslední velkou změnu, kterou bude agape za ranního rozbřesku pro skřivanyWink.

Tak, teď už jen zbývá převést do života to, co jsme si předsevzali.
Dobře víme, že na to sami nestačíme ...¨  A proto: “Přijď Duchu svatý!“

D.Kotašková

Duch svatý v rodině podruhé

Ve dnech 18. - 20.5. jsme s manželem a dětmi mohli prožít krásné chvíle v klášteře Božího Milosrdenství v Nových Hradech, kde  diecézní centrum pro rodinu pořádalo duchovní víkend pro manžele. Programu se účastnilo 17 párů a byl zaměřen na téma Duch svatý v rodině.

V pátek jsme byli mile přivítáni Alenou a Pavlem Poláčkovými a pozváni ke společné večeři v příjemném prostředí klášterní jídelny, kde každá rodina měla připravený svůj stůl. Moc rádi jsme mezi sebou přivítali P. Vojtěcha Kodeta, který se s námi účastnil večerního společného programu. Po úvodním seznámení jsme dostali za úkol rozpomenout se na to, jak jsme prožili svátost biřmování. Po dobu večera byl zajištěn program her pro větší děti.

V sobotu po snídani jsme společně zahájili den mší v kostele sv. Petra a Pavla. Byli jsme povzbuzeni promluvou Otce Vojtěcha, který nám mj. připomněl, jak jedinečnou příležitost dostáváme, když den můžeme zahájit hned ráno mší svatou a s vědomím prázdných rukou prosit Ducha svatého, aby celý náš den naplnil svou přítomností. Po mši jsme malé děti předali do péče řeholních sester v útulné třídě mateřské školičky, která v klášteře funguje. Větším dětem program zajišťovaly animátorky z Českých Budějovic. Jak jsme se později dozvěděli, jednalo se o nácvik scénky na sobotní odpolední program. Rodiče se zatím sešli v sále Panny Marie na přednášku. Otec Vojtěch mluvil o svátosti biřmování, Duchu svatém, o manželství, dětech, rodině, dotkl se výchovy, společné modlitby, potřeby naslouchání a neustálé práce na vzájemném manželském vztahu. Zmínil, že každá věrná láska, která trvá po vyprchání prvotní zamilovanosti je darem Ducha svatého. Mohli jsme si uvědomit, že Duch svatý jako nejčistší láska se nejvíce touží projevit v nejbližších rodinných vztazích. Závěrem dostala každá manželská dvojice dva úkoly – navzájem si sdělit, co každého z páru oslovilo a vybrat jednu věc, kterou ve společném manželském životě zlepšíme. Následující hodinu času věnoval každý pár tomuto naslouchání, které se díky krásnému slunečnému počasí mohlo odehrávat venku. Společně jsme se sešli u dobrého oběda, po němž Otec Vojtěch udělil všem rodinám své požehnání. Odpoledne nás čekala vycházka malebným Terčiným údolím podél řeky Stropnice. Vycházku jsme měli zpestřenou několika zastaveními, kdy byl program věnován nejmenším dětem. Díky počasí, které bylo doslova pohádkové, jsme mohli prožít velmi příjemné odpoledne. Dětem se nejvíce líbil vodopád, z něhož si mohly nabrat vodu. Při jednom zastavení mohli všichni rodiče shlédnout vtipnou scénku, kterou si připravili větší děti. Její úspěch byl odměněn zaslouženým potleskem. Po večeři jsme byli pozváni k adoraci v klášterní kapli a  měli jsme možnost přijmout svátost smíření. Zatímco starším dětem se promítal večerní film, rodiče se mohli vrátit k dopolední přednášce. Muži a ženy zvlášť si mohli popovídat o tom,  co jsme si z přednášky Otce Vojtěcha odnesli. Poté jsme vytvořili 4 skupinky a sloužili si navzájem přímluvnou modlitbou. Sobotu zakončilo společné agapé v jídelně, které trvalo až do pozdních nočních hodin.

V neděli jsme se ráno sešli opět v kostele na mši a po ní následovalo shrnutí celého programu v klášterní zahradě. V závěrečném hodnotícím kolečku zazněly krásné reakce, pochvala organizace celého programu, poděkování za otevřenost a milé společenství a především co konkrétně si každý odnáší z tohoto víkendu. Ve společenství krásných rodin jsme mohli zažít vyjímečné chvíle, při nichž jsme svá manželství otevřeli Duchu svatému a ve svých srdcích mu udělali prostor pro konání jeho lásky. Děkujeme organizátorům Aleně a Pavlovi Poláčkovým a Otci Vojtěchu Kodetovi za tuto jejich službu pro rodiny. Věřím, že přinese své ovoce.

Eva Ludačková


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021